Politica general de protecció de dades, privacitat i Internet

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades subministrades per l’usuari quedaran incorporades en un fitxer automatitzat, el qual serà processat exclusivament per a la finalitat demanada en cada cas. Aquestes dades es recolliran a través dels formularis corresponents, els quals només contindran els camps imprescindibles per poder prestar el servei requerit per l’usuari.

Les dades de caràcter personal, seran tractades amb el grau de protecció adequat, segons el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, prenent-se les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers que les puguin utilitzar per a finalitats diferents per les que han estat sol·licitades a l’usuari. La problemàtica que vostè ens explica, ens obliga a posar-nos en contacte amb un o diversos especialistes, tots obligats pel seu secret professional. No s’estableix en cap cas una altra política de cessió de dades personals. L’usuari pot exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació, en compliment del que estableix la LOPD, a la seu de Advertia,

CIF: B-62500251

Direcció: Tramuntana, 90 — 08358-Arenys de Munt

correu: direccio@advertia.cat

Les dades que vostè ens dóna, no seran mai cedides, excepte per manament judicial o pel que li hem descrit anteriorment. Advertia, a més, assumeix, en la informació que fa servir, un codi de conducta que va més enllà de la pròpia norma, sent els seus principis orientadors els següents

Principis generals

Legalitat

Els serveis que s’ofereixen estan sotmesos a la legalitat vigent; Advertia es compromet a no acceptar ni estimular pràctiques il·legals o contràries a la moral.

Honestedat

Les informacions contingudes en la documentació que s’utilitzi, estaran redactades d’una manera transparent, comprensible i raonable.

Responsabilitat

Advertia assumeix la responsabilitat de l’informació que posa a disposició dels usuaris de la pàgina.

Confidencialitat

Per causa de l’activitat, tots els subjectes que participen en la la prestació de serveis han de ser identificables al peticionari de serveis, però en la seva activitat més enllà de la relació professional, tenen dret a preservar l’anonimat. En el mateix sentit, el peticionari de serveis té dret a mantenir el seu anonimat, d’així desitjar-ho.

Protecció de la dignitat humana

El respecte a la dignitat humana implica tutelar la vida, impedint qualsevol classe de discriminació social, religiosa, ètnica, cultural, política, sexual o per discapacitat física o psíquica.

Protecció dels menors

La protecció dels menors suposa rebutjar la seva utilització, especialment amb objectius poc clars, i mantenir una actitud de cautela en la difusió de continguts potencialment nocius per a la infància.

Protecció de l’ordre públic

D’acord amb el respecte a les lleis que regulen l’ordre públic, Advertia no serà vehicle de missatges que incitin a l’ús de la violència o a la participació en activitats delictives.

Protecció de la vida privada

El respecte als drets i llibertats fonamentals obliga a tutelar la vida privada, les dades personals i el secret de les comunicacions. Tot i així, ens reservem el dret de posar-nos en contacte amb vostè, les vegades que calgui, per informar de canvis legislatius, operatius i material intel·lectual o tecnològic que estimem pugui necessitar.

Protecció del consumidor en el marc del comerç electrònic

En les activitats que no siguin pròpies de l’activitat de prestació de serveis s’han de respectar els principis de transparència i accessibilitat, sotmetent-se a les normatives de protecció del consumidor.

Dret de propietat intel·lectual i industrial

Advertia expressa la seva voluntat de tutelar el dret, d’existir, dels autors a les seves creacions intel·lectuals i industrials, d’acord amb la normativa vigent. Això no obsta que s’entengui que s’aposta principalment pels mecanismes de la cultura lliure i del programari no propietari.

Enllaços

En el cas que en el web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, Advertia no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas, Advertia assumirà responsabilitats pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Dret de Exclusió

Advertia es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al seu web i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’us.

Conflictes

Advertia no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar; a títol enunciatiu i mai limitatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat, des d’el primer moment, totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Qualsevol conflicte sorgit per la prestació de serveis requerida, o per d’utilització de la pàgina es sotmetrà al fur i jurisdicció dels tribunals de la ciutat de Barcelona. Si hi ha relació amb un tercer professional, Advertia queda exonerada de les responsabilitats fruit d’aquesta relació amb plena indemnitat, no responsabilitzant-se ni reconeixent la relació de prestació de serveis entre el peticionari i el prestador